EnglishEnglish
Į pradžią Svetainės žemėlapis Rašykite mums
Spausdinti puslapio vidurį
 Pradžia
Apie vrm
Istorija
Veiklos sritys       
Planai                   

 

Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus svarbiausi uždaviniai:  

1. padėti Departamento direktoriui formuoti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas) valdymo politiką;

2. padėti Departamento direktoriui valdyti personalą;

3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Departamento organizacinę kultūrą;

4. vykdyti Departamento bendrųjų bei įslaptintų dokumentų valdymo organizavimą;

5. vykdyti Departamento administracijos padalinių archyvinių dokumentų naudojimą ir valdymą;

6. rengti Departamento strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą, teikti informaciją vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministerijos metinio veiklos plano rengimui;

7. vykdyti Ministerijos vadovybės kontroliuojamų Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko kanclerio pavedimų, Ministerijos vadovybės pavedimų kontrolę per nustatytus terminus.


Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus svarbiausios funkcijos:  

1. atsižvelgiant į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikti Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

2. kartu su Departamento administracijos padalinių vedėjais atliekti Departamento administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Departamento pareigybių analizę, pagal kompetenciją teikti Departamento direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose Departamentui nustatytus uždavinius;

3. padėti Departamento direktoriui formuoti Departamento personalo mokymo prioritetus, sudaryti Departamento personalo mokymo planą;

4. atlikti Departamento personalo sudėties analizę;

5. rengti, derinti Departamento direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

6. padėti Departamento direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

7. padėti Departamento direktoriui formuoti Departamento personalo sudėtį;

8. rengti Departamento personalo pareigybių sąrašus, konsultuoti Departamento administracijos padalinių vedėjus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikti jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

9. atlikti asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

10. organizuoti personalo (išskyrus Departamento direktorių) priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

11. pranešti valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie personalo priėmimą į pareigas Departamente;

12. organizuoti atostogų suteikimą Departamento personalui;

13. organizuoti Departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

14. organizuoti Departamento personalo skatinimą, apdovanojimą, drausminių nuobaudų skyrimą;

15. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;

16. pagal kompetenciją išduoti valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus;

17. padėti įgyvendinti Departamento personalo socialines garantijas;

18. teikti Departamento direktoriui pasiūlymus dėl personalo valdymo tobulinimo, darbo drausmės, darbo sąlygų gerinimo;

19. padėti Departamento personalui įgyvendinti teisę į karjerą;

20. padėti Departamento administracijos padalinių vedėjams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Departamente;

21. padėti Departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

22. organizuoti studentų praktiką Departamente;

23. organizuoti personalo kvalifikacijos tobulinimą, atlikti kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

24. registruoti, sisteminti ir tvarkyti Departamento gaunamą ir siunčiamą bendrąją bei įslaptintąją korespondenciją;

25. pagal kompetenciją atlikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nustatytas atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo srityje;

26. paskirstyti ir adresuoti dokumentus atsakingiems už pavedimų vykdymą asmenims;

27. nustatyta tvarka priimti ir išsiųsti Departamento kompetencijai priskirtus dokumentus;

28. formuoti, tvarkyti ir nustatyta tvarka perduoti archyvui personalo ir kitas archyvines su Skyriaus kompetencija susijusias bylas;

29. metodiškai vadovauti Departamento administracijos padaliniams archyvinių dokumentų bylų sudarymo klausimais;

30. rengti Departamento dokumentacijos planus ir juos derinti su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;

31. organizuoti ir atlikti perduotų archyviniam saugojimui dokumentų tvarkymą, kaupimą, saugojimą, naudojimą bei, esant reikalui, perdavimą valstybiniam saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka;

32. pagal kompetenciją organizuoti Departamento strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos planui parengti reikiamos informacijos surinkimą iš Departamento struktūrinių padalinių, ją apibendrinti, derinti, rengti informaciją vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministerijos metinio veiklos plano rengimui ir teikti duomenis Ministerijos Bendrajam departamentui;

33. rengti Departamento strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano projektus, vykdyti veiklos planų stebėseną, kontroliuoti Departamento priemonių vykdymą per nustatytus terminus, rengti ataskaitas apie priemonių vykdymą;

34. pagal kompetenciją rengti, apibendrinti, derinti veiklos planavimo organizavimo klausimais dokumentų projektus, rengti pastabas, pasiūlymus ir išvadas;

35. kontroliuoti Departamento administracijos padaliniuose Ministerijos vadovybės kontroliuojamų pavedimų vykdymo eigą, esant poreikiui, organizuoti kontroliuojamų pavedimų vykdymo terminų pratęsimą;

36. informuoti Departamento direktorių ir nustatyta tvarka Ministerijos Bendrąjį departamentą apie kontroliuojamų pavedimų vykdymo eigą ir terminus.
 

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2012-07-03 14:27:47

Vidaus reikalų ministras
Saulius Skvernelis
 
Biografija
  Darbotvarkė 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2012-01-19
Iš viso apsilankė:
3892477
Šiandien apsilankė:
159
Dabar naršo:
24